انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
مسابقه برنامه نویسی نیوبیز acm
نام تیم
نام و نام خانوادگی نفر اول
شماره دانشجویی نفر اول
تلفن همراه نفر اول
ایمیل نفر اول
نام و نام خانوادگی نفر دوم
شماره دانشجویی نفر دوم
تلفن همراه نفر دوم
ایمیل نفر دوم
نام و نام خانوادگی نفر سوم
شماره دانشجویی نفر سوم
تلفن همراه نفر سوم
ایمیل نفر سوم
توضیحات و نکات مهم
ثبت نام زودهنگام تا 3 اسفند 50000 تومان
- ثبت نام دیرهنگام 60000 تومان
- کانال تلگرام : sce_sbu@